Regulamin zapisu do newslettera

Regulamin zapisu do newslettera (obowiązuje od dnia 10.01.2021 roku)

§ 1
1. Niniejszy Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Akademia Zdrowia Wiesława Dereszyńska z siedzibą w Bydgoszczy (85-212) przy ul. Dolina 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego posługującą się nr NIP: 9670744546 oraz nr REGON: 091647825 (dalej: „Akademia Zdrowia”).
3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłana jest przez Akademia Zdrowia informacja w formie wiadomości e-mail na temat znajdujących się w ofercie Akademia Zdrowia produktów, usług, aktualnych promocji oraz innych informacji dotyczących Akademia Zdrowia.


§ 2
1. Do subskrypcji Newslettera można przystąpić poprzez:
a) podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym odpowiednio na stronie https://akademiazdrowiabydgoszcz.pl.
b) podanie adresu poczty elektronicznej w salonie SPA Akademia Zdrowia przy ulicy Dolina 23 w Bydgoszczy.
2. Zamówienie Newslettera następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na stronie internetowej www.akademiazdrowiabydgoszcz.pl:
a) podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu zamieszczonym na w/w stronach internetowych,
b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) zaakceptowanie Regulaminu,
d) wciśnięcie (kliknięcie) przycisku „Zapisz się”,
e) odpisanie na maila z potwierdzeniem zgody na otrzymywanie newslettera Akademia Zdrowia.


§ 3
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Akademia Zdrowia Wiesława Dereszyńska z siedzibą w Bydgoszczy
(85-212) przy ul. Dolina 23 (adres do doręczeń).
2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Akademia Zdrowia można kierować na w/w adres, na adres e-mail wieslawadereszynska@op.pl, telefonicznie pod numerem (52) 342-88-82 lub też osobiście w siedzibie firmy.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w związku z subskrypcją usługi Newsletter. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na subskrypcję Newslettera jest dobrowolne.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda, a samo przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Nie będą one przekazywane do państw trzecich. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich danych osobowych (w tym do informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych), otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również, w razie uznania, iż jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


§ 4
1. Użytkownik przystępując do subskrypcji Newslettera, wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w bazie danych osobowych Akademia Zdrowia oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania Newslettera oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, jeżeli przetwarzanie takie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Aby rezygnacja stała się skuteczna należy wysłać wiadomość e-mail na adres wieslawadereszynska@op.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło „REZYGNACJA NEWSLETTER”.


§ 5
1. Akademia Zdrowia zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku aktualna wersja zostanie zamieszczona na stronach internetowych https://akademiazdrowiabydgoszcz.pl a także zostanie wysłana Użytkownikowi na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. W sytuacji gdy Użytkownik nie akceptuje postanowień zaktualizowanego Regulaminu, przysługuje mu prawo do rezygnacji z subskrypcji Newslettera we wskazany w § 4 ust. sposób.
2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, a także reklamacje związane z usługą Newsletter należy kierować na adres e-mail: wieslawadereszynska@op.pl. Odpowiedź zostanie udzielona Użytkownikowi niezwłocznie.
3. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

O Nas

Beauty SPA w Bydgoszczy. Zadbamy o Twoje ciało i dobre samopoczucie. Robimy wszystko, aby spowolnić czas, a współczesne metody pomagają nam w tym procesie.

Nawigacja

Web page was designed with Mobirise